Editorial Policies

Focus and Scope

วัตถุประสงค์

ปัจจุบันความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกสาขาวิชาก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดความรู้และนวัตกรรมขึ้นมาอย่างมากมาย เพื่อตอบสนองการมีชีวิตอยู่ของมนุษย์ได้อย่างสมบูรณ์ขึ้น และเพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ เหล่านั้น สำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้สาธารณะและสามารถนำไปเชื่อมโยง (บูรณาการ) กับการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ (Research Unit on Science Technology and Environment for Learning, STEL) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงจัดทำวารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยทางด้านวิทยา-ศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตรศึกษา และคณิตศาสตรศึกษา ซึ่งมีการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ กัน ได้แก่ โครงงานวิทยาศาสตร์ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ และงานวิจัย ทั้งในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับอุดมศึกษา และหน่วยงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิทยาศาสตรศึกษา และคณิตศาสตรศึกษา รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้ที่มีความสนใจในด้านนี้ โดยใช้บทความวิจัย (research article) บทความวิชาการ (academic article) บทความวิจัยสื่อสารอย่างสั้น (short communication) และสาระน่ารู้ (miscellaneous article) รวมถึงบทความวิจัยในลักษณะของงานบริการวิชาการแก่สังคม (academic service article) เพื่อเป็นบริการวิชาการแก่สังคม และเผยแพร่ชื่อเสียงของหน่วยวิจัยฯ ให้หน่วยงานภายนอกได้รับทราบผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิทยาศาสตรศึกษา และคณิตศาสตรศึกษา

กำหนดออก 
ปีละ 2 ฉบับ  ฉบับที่ 1  มกราคม – มิถุนายน 
ฉบับที่ 2  กรกฎาคม – ธันวาคม

 

Section Policies

กองบรรณาธิการ (Editorial Board)

Unchecked Open Submissions Checked Indexed Unchecked Peer Reviewed

บทความวิจัย (Research Article)

Checked Open Submissions Checked Indexed Checked Peer Reviewed

บทความวิชาการ (Academic Article)

Checked Open Submissions Checked Indexed Checked Peer Reviewed

บทความวิจัยสื่อสารอย่างสั้น (Short Communication)

Checked Open Submissions Checked Indexed Checked Peer Reviewed

บทความวิจัยการทดลองในชั้นเรียน (Classroom Laboratory Research Article)

Checked Open Submissions Checked Indexed Checked Peer Reviewed

สาระน่ารู้ (Miscellaneous Article)

Checked Open Submissions Checked Indexed Checked Peer Reviewed

ดัชนีผู้แต่ง (Author Index)

Unchecked Open Submissions Checked Indexed Unchecked Peer Reviewed
 

Publication Frequency

กำหนดออก

ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม

 

Open Access Policy

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

 


ISSN: 2651-074X