Vol 19 (2559)

ปีที่19 ฉบับที่19 มกราคม-ธันวาคม 2559

ปีที่19 ฉบับที่19 มกราคม-ธันวาคม 2559

Table of Contents

แนะนำวารสาร

คำนำ-สารบัญ PDF
siri kleedonyor

บทความวิชาการและงานวิจัย

การเมืองวัฒนธรรมเรื่องการสร้างความหมายประชาธิปไตย ยุครัฐบาลทักษิณสู่รัฐบาลสนธิ-สุรยุทธ์ PDF
กัลยา แซ่อั้ง .
การสร้างต้นแบบคู่มือการท่องเที่ยวชุมชนไทยพวน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก PDF
กัลยาณี กุลชัย พีรชัย กุลชัย และสุรีย์พร นิพิฐวิทยา
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ร่วมกับการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้น เพื่อวิเคราะห์พื้นที่ศักยภาพ ในการสร้างท่าเรือบก (Dry Port) จังหวัดนครราชสีมา PDF
ชัยวัฒน์ แก้ววิจิตร์ และพรรณี ชีวินศิริวัฒน์
องค์กรทางพระพุทธศาสนาในสังคมไทยยุคปฏิรูป PDF
ชลวิทย์ เจียรจิตต์ .
การสืบสวนอาชญากรรมแบบตะวันตกในสยามสมัยรัชกาลที่ 5-6 PDF
โดม ไกรปกรณ์ .
การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ผ่านคุณค่าตราผลิตภัณฑ์ จากโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม PDF
นฤมล ตั้งหมั่นทวีวัฒน์ และวินัย หอมสมบัต .
แนวทางการตรวจสอบการทุจริตเชิงนโยบาย PDF
ปรีชญาณ์ นักฟ้อน .
การบริหารจัดการสาธารณภัยโดยใช้แนวคิดประชาธิปไตย แบบปรึกษาหารือและทุนทางสังคมเป็นฐาน PDF
พร้อมวิชญ์ อัศวกฤษนาวิน และ เวชสุวรรณ อาจวิชัยดำรง
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารเทศบาลเมือง PDF
พิศมัย จารุจิตติพันธ์ และเกียรติชัย วีระญาณนนท์
การศึกษาภูมินามในจังหวัดน่าน ประเทศไทย ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ PDF
พุทธพร อารีประชากุล และพรรณี ชีวินศิริวัฒน์
การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ทำให้เกิดภัยพิบัติดินถล่ม ในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่พูล และแม่พร่อง ต PDF
มัณฑนา จำรูญศิริ อรอนงค์ ผิวนิล เกษม จันทร์แก้ว, และสุรชัย รัตนเสริมพงศ์
อิทธิพลของโครงสร้างองค์กรต่อผลการปฏิบัติงานตามคุณลักษณะ ขององค์กรเชิงนวัตกรรม PDF
วรรณลภย์ สุริยะโยธิน และทวีศักดิ์ กฤษเจริญ
การวิเคราะห์นโยบายและยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวทาง พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน PDF
สายชล ปัญญชิต ภูเบศ วณิชชานนท์ และพระมหานันทกรณ์ ปิยภาณี
รูปแบบเจดีย์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นที่ปรากฏ ณ สุสานหลวงพนมอุดงค์ เมืองอุดงค์มีชัย ประเทศกัมพูชา PDF
สาวิตรี พิสณุพงศ์ .
การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินต่อการชะล้างหน้าดินในเขตเงาฝน พื้นที่ลุ่มน้ำพุสวรรค์ จังหวัดเพชรบุรี PDF
siriสินีภา บัวสรวง กิตติชัย ดวงมาลย์ อลงกรณ์ อินทรักษา และอรอนงค์ ผิวนิล
การจำแนกแผนที่เว็บเพื่อการท่องเที่ยวของราชการไทย PDF
สิริพร เกรียงไกรเพชร และวิชัย พันธนะหิรัญ
ความต้องการของแม่วัยเยาว์เพื่อการแก้ไขปัญหาและป้องกัน การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น PDF
สุดาภรณ์ อรุณดี วฤษสพร ณัฐรุจิโรจน์ พรรณทิพย์ กาหยี และ วรวุฒิ พึ่งพัก
การปรับตัวของชุมชนบริเวณด่านชายแดนตะวันต ของประเทศไทย อันเนื่องมาจากการเปิดเสรีประเทศเมียนมา PDF
สุธาทิพย์ ชวนะเวสสกุล และปกรณ์ เมฆแสงสวย .
ปัจจัยสู่ความสำเร็จต่อประสิทธิภาพการทำงานของศูนย์รีไซเคิลพบสุข จังหวัดนนทบุรี PDF
สุพาดา สิริกุตตา ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์ และวรินทรา ศิริสุทธิกุล
แผนงานการเสริมสร้างขีดความสามารถของเครือข่ายด้าน การจัดการการท่องเที่ยววัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เพื่อรองรับ การขึ้นทะเบียนมรดกโลก PDF
สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน และวรางคณา อดิศรประเสริฐ
แบบจำลองการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินกับการคาดการณ์พื้นที่เมืองในอนาคต PDF
ชูเดช โลศิริ .
หลักการสิบประการในการทำธุรกิจโรงแรมอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม PDF
พิชญากร กุญชรินทร์ .
เนินทรายชายฝั่งทะเล: กระบวนการและสัณฐาน PDF
ไพฑูรย์ ปิยะปกรณ์ .
รายละเอียดการส่งผลงานวิชาการลงตีพิมพ์ในวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจ PDF
siri kleedonyor
คณะสังคมศาสตร์ มศว http://soc.swu.ac.th
ผู้ดูแลระบบ E-Journal คณะสังคมศาสตร์ : นายศิริ  คลี่ดอนยอ Email : journal_social@yahoo.com
โทร.11726