Vol 18 (2558)

ปีที่18 ฉบับที่18 มกราคม-ธันวาคม 2558

ปีที่18 ฉบับที่18 มกราคม-ธันวาคม 2558

Table of Contents

บทความวิชาการและงานวิจัย

รายละเอียดการส่งผลงานวิชาการลงตีพิมพ์ในวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ PDF
siri kleedonyor
การประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวในมุมมองของนักท่องเที่ยวกรณีศึกษา แหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำตกในจังหวัดสระบุรี PDF
กัลยา สว่างคง
การศึกษาพฤติกรรมของหลักทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ที่ช่วยปกป้องความมั่งคั่งของผู้ออม PDF
จิโรจน์ บุรณศิริ
การตั้งถิ่นฐานมนุษย์บนพื้นที่จำกัด ในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่พูลและลุ่มน้ำแม่พร่อง ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ PDF
ชุติมา หมื่นสี1, อลงกรณ์ อินทรักษา2 อรอนงค์ ผิวนิล
แผนการตลาดการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการบนฐานข้อมูลพฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการมีส่วนร่วมของชุมชนจังหวัดชัยนาท PDF
ณักษ์ กุลิสร์ อรทัย เลิศวรรณวิทย์ จิระวัฒน์ อนุวิชชานนท์ และรัตนา แสงจันทร์
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าอ่อนนุชและความสอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน PDF
ทรงยศ อยู่สุข และวนารัตน์ กรอิสรานุกูล
การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ด้านการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ชลประทาน ด้วยวิธี Penman Monteith กรณีศึกษาฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี PDF
ประสิทธิ์ เมฆอรุณ
กระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนในประชาคมอาเซียน PDF
ปิยะพร ตันณีกุล
พระธรรมทายาท: เครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาเพื่อการพัฒนาสังคม PDF
พระราชวรมุนี ดร. (พล อาภากโร) และนายปริวุฒิ ภิญโญสินวัฒน์
กฎหมายเพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน PDF
พันธ์เทพ วิทิตอนันต์
ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานของประชากร ในเขตพื้นที่ประสบภัยพิบัติดินถล่ม บริเวณหมู่บ้านหน้าถ้ำ และหัวเตย ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี PDF
เพ็ญพิชชา ชูศรี อลงกรณ์ อินทรักษา และอรอนงค์ ผิวนิล
การประเมินผลตลาดนัดสีเขียวในการเสริมสร้างพลังอำนาจของประชาชน กรณีศึกษาจังหวัดสุรินทร์ PDF
วรพิทย์ มีมาก
ปัจจัยที่เหมาะสมต่อความยั่งยืนในการมีส่วนร่วมของชุมชนเกษตรกรรมในการจัดการขยะในเขตเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี PDF
วัชรพล ธรรมสุวรรณ อรอนงค์ ผิ และอิทธิพล ราศีเกรียงไกร
การคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มในจังหวัดอุตรดิตถ์โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศร่วมกับโครงข่ายประสาทเทียม PDF
วิภา อินเรือง และ ทวี ชัยพิมลผลิน
สิทธิชุมชนและการมีส่วนร่วมของชุมชนในกระบวนการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม (ก๊าซธรรมชาติ) ที่นำไปสู่ความไม่มั่นคงของมนุษย์ PDF
ศยามล เจริญรัตน์
การสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 จากพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย PDF
ศิริเพ็ญ ดาบเพชร ธนวัฒน์ ขวัญบุญ และอนงค์พร ไศลวรากุล
การท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของภาคใต้: การพัฒนา เส้นทางและผลกระทบ PDF
สายชล ปัญญชิต และภูเบศ วณิชชานนท์
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจออกจากงานของพนักงาน Generation Y PDF
สุเบญญา ขวัญทอง และทวีศักดิ์ กฤษเจริญ
แบบจำลองเชิงพยากรณ์ความทุ่มเทมีใจของพนักงานโรงแรมในประเทศไทย PDF
สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน และโชคชัย สุเวชวัฒนกูล
การศึกษาองค์ประกอบของจิตสาธารณะของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร PDF
อนุพนธ์ คำปัน จารุวรรณ สกุลคู อร และจันทรัศม์ ภูติยริยวัฒน์
การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้วยมาตรการ“3P” PDF
กิตสุรณ สังขสุวรรณ์
การพัฒนาของภูมิศาสตร์ในโลกปัจจุบัน PDF
ฐิติรัตน์ ปั้นบำรุงกิจ
อนาคตของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและการปรับกลยุทธ์การตลาดในไทย PDF
นาฏอนงค์ นามบุดดี
ความเที่ยงตรงของแบบสอบถามสำหรับงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ PDF
ประสพชัย พสุนนท์
ความคิดกับการกำหนดสถานภาพสตรี PDF
ปิยะนาถ อังควาณิชกุล
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและแนวทางการแก้ไขปัญหา PDF
รัตนสุดา ชลธาตุ
การพัฒนาการสอนผ่านเว็บ เรื่องการตัดต่อภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Sony vegas PDF
siri kleedonyor
คณะสังคมศาสตร์ มศว http://soc.swu.ac.th