Vol 20 (2560)

ปีที่20 ฉบับที่20 มกราคม-ธันวาคม 2560

ปีที่20 ฉบับที่20 มกราคม-ธันวาคม 2560

Table of Contents

แนะนำวารสาร

Introduction&Content PDF
siri kleedonyor

บทความวิชาการและงานวิจัย

การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะสากลสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย PDF
กนก จันทรา, ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ, และวิไลลักษณ์ ลังกา
การสร้างคู่มือการท่องเที่ยวชุมชน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ PDF
กัลยาณี กุลชัย
การป้องกันการเคลื่อนย้ายการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศในประเทศไทยไปยังประเทศคู่แข่งที่เป็นตลาดเกิดใหม่อาเซียน PDF
กุลเชษฐ์ มงคล
การวิเคราะห์โครงข่ายด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวางแผนการจัดเก็บขน ขยะมูลฝอย กรณีศึกษาเทศบาลเมืองบางกรวย จังหวัดนนทบุรี PDF
ธนลักษณ์ ศิรธรรมธร, มัลลิกา สุกิจปาณีนิจ และพรรณี ชีวินศิริวัฒน์
การศึกษาโอกาสทางการตลาดของกุนเชียงปลา จังหวัดสิงห์บุรี PDF
ผจงศักดิ์ หมวดสง
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัว PDF
พงารัตน์ มาประณีต
แนวทางการจัดการปัญหาบุหรี่ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย PDF
พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต (ผิวเผือด)
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนกับวิกฤตทางเศรษฐกิจและการเงินต่อโอกาสในการอยู่รอดของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย PDF
พัชรพร เพ็ชรประพันธ์กุล และ วินัย หอมสมบัติ
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการวิจัยปฏิบัติการสำหรับครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ PDF
พัชรี ศรีสังข์
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา PDF
พัทธนันท์ โพธิ์เขียว, ประยูร อิ่มสวาสดิ และสุเมธ งามกนก
การบริหารทรัพยากรมนุษย์และปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อศักยภาพของบุคลากร กรณีศึกษา บริษัทเนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเต็มส์ จำกัด PDF
มารินทิพย์ คันธะมาลา และ ทวีศักดิ์ กฤษเจริญ
การประยุกต์ใช้แบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียมเพื่อคาดการณ์น้ำท่วมในอนาคต: กรณีศึกษาเทศบาลนครเชียงใหม่ PDF
ยุพิน ไชยสมภาร, ทวี ชัยพิมลผลิน และชาคริต โชติอมรศักดิ์
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของการนำนโยบายกองทุนหมู่บ้านไปปฏิบัติ บทวิเคราะห์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง PDF
วรพิทย์ มีมาก
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความยั่งยืนของเกษตรกรอินทรีย์ของไทย: บทเรียนจากเกษตรกรรายย่อย PDF
วริพัสย์ เจียมปัญญารัช
การขับเคลื่อนเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น PDF
วฤษสพร ณัฐรุจิโรจน์
แบบจำลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความได้เปรียบในการแข่งขันของประเทศและเหรียญรางวัลเอเชียนเกมส์ ปี 2014 PDF
วสันต์ สกุลกิจกาญจน์
ความเป็นพลเมืองอาเซียนของเยาวชนไทยระดับประถมศึกษา PDF
วิสูตร โพธิ์เงิน
แนวคิดผู้นำกับการเปลี่ยนแปลงของจีนในสมัยปฏิวัติวัฒนธรรมและสมัยปฏิรูป PDF
ศิริพร ดาบเพชร
แผนธุรกิจเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอาหารท้องถิ่นเพื่อสุขภาพ: กรณีศึกษาวัตถุดิบท้องถิ่นจากหน่อกะลา เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี PDF
ริวรรณ เสรีรัตน์, สุพาดา สิริกุตตา นงลักษณ์ โพธิ์ไพจิตร
การกลายเป็นเมืองจากผังเมืองรวม กรณีศึกษา บางกระเจ้า PDF
สุธาทิพย์ ชวนะเวสสกุล และปกรณ์ เมฆแสงสวย
การศึกษาข้อจำกัดทางการท่องเที่ยวและความตั้งใจในการเดินทางท่องเที่ยวของคนพิการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล PDF
สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน
รูปแบบการตั้งถิ่นฐานของชุมชนริมฝั่งแม่น้ำที่ส่งผลต่อคุณภาพน้ำในแม่น้ำเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี PDF
หวานใจ หลำพรม, เกษม จันทร์แก้ว,
แนวโน้มพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยในห้างสรรพสินค้าของชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร PDF
อัจฉรียา ศักดิ์นรงค์, ณักษ์ กุลิสร์, จิตสร้างบุญ และศุภิณญา ญาณสมบูรณ์
การประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 PDF
ดร.อัญชลี สุขในสิทธิ์ และ ดร.อนุพันธ์ คำปัน
การสร้างยุโรปตะวันออกของสหภาพโซเวียตหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 PDF
จิราพร ตรีวิเศษศร
ธรรมชาติของความคิดสร้างสรรค์ : กรณีศึกษาการสร้างภาพยนตร์เรื่อง “รักแห่งสยาม” PDF
ว่าที่ร้อยตรีเบญจรงค์ ถิระผลิกะ
บทบาทสหภาพแรงงานกับการจ่ายผลตอบแทนลูกจ้าง PDF
ศรัณย์ วิทยากรบัณฑิต
คณะสังคมศาสตร์ มศว http://soc.swu.ac.th