วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


Vol 20 (2560): ปีที่20 ฉบับที่20 มกราคม-ธันวาคม 2560


Cover Page
คณะสังคมศาสตร์ มศว http://soc.swu.ac.th
ผู้ดูแลระบบ E-Journal คณะสังคมศาสตร์ : นายศิริ  คลี่ดอนยอ Email : journal_social@yahoo.com
โทร.11726