วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Journal of Social Sciences Srinakharinwirot University

ISSN 0859-2055

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์ นักวิชาการ และนิสิตคณะสังคมศาสตร์ รวมถึงผู้สนใจทั่วไปได้เผยแพร่ผลงานวิชาการ

2. เพื่อสร้างสรรค์ พัฒนา และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการและวิทยาการวิจัยใหม่ ๆ ทางด้านสหวิทยาการสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

 การพิจารณาคุณภาพ บทความที่ตีพิมพ์ลงวารสารได้ผ่านการพิจารณาและประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวน 2 ท่าน/บทความ หากไม่ผ่าน 1 ท่านจะส่งให้ท่านที่ 3 พิจารณา และมีบทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) และบทความวิชาการรับเชิญ (Invited Article)ออกเป็นครั้งคราว

กำหนดออกเล่ม ปีละ 1 ฉบับ (เดือนมกราคม- ธันวาคม)

 

วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI กลุ่มที่ 1 และอยู่ในฐานข้อมูล TCI ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย [Thai-Journal Citation Index (TCI) Centre]

 

สาขาวิชาที่เปิดรับผลงาน

รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ การพัฒนาชุมชน กฎหมาย สังคมวิทยา มานุษยวิทยา สังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม ภาษาศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ การบริหารและการจัดการ การบริหารทรัพยาการมนุษย์ การตลาด สื่อสารมวลชน การบัญชี การเงินและการธนาคาร ภูมิศาสตร์ การท่องเที่ยว การจัดการโรงแรม การจัดการโลจิสติกส์ การศึกษา

บรรณาธิการ อาจารย์ ดร.ปกรณ์  เมฆแสงสวย      คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กองบรรณาธิการ
1.  ศาสตราจารย์สัญชัย  สุวังบุตร                        คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2.  ศาสตราจารย์อนันต์ชัย  เลาหะพันธุ                   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
3.  ศาสตราจารย์ ดร.เกษม  จันทร์แก้ว                   โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลม

ผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริมูลนิธิชัยพัฒนา

4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุลศักดิ์  ชาญณรงค์              คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธวัศ  สัมพันธ์พานิช       สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

6.   อาจารย์ ดร.สุธาดา  เมฆรุ่งเรืองกุล         สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

7.   อาจารย์ ดร.ศยามล  เจริญรัตน์             สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

8. อาจารย์ ดร.สยามล  เทพทา                 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

9. อาจารย์ ดร.มาตรินี  รักษ์ตานนท์ชัย          คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

10. อาจารย์ ดร.จุฬณี ตันติกุลานันท์            วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิสรีย์  กานต์เรืองศิริ     คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

12. อาจารย์สิริภา  สงเคราะห์                   คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

13. อาจารย์ ดร.ธนภูมิ  อติเวทิน                คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

14. อาจารย์ ดร.สุรีย์พร  นิพิฐวิทยา             คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

15. อาจารย์ ดร.คัททิยากร  ศศิธรามาศ         คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

กองจัดการ

1. นางสาวนนทพร  มีศิริ                            คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2. นายศิริ  คลี่ดอนยอ                              คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

3. นางสาวสินินาฎ  ตรีเพ็ชร์                        คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

4. นางเบญจมาศ  เขมาศักดาสรรค์                 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

ข้อมูลการติดต่อ

กองบรรณาธิการวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทร. 0-2649-5000 ต่อ 11725   Email: journal_social@yahoo.com

คำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทความ รูปแบบการจัดพิมพ์บทความ ใบนำส่งบทความ สามารถดาวน์โหลดเอกสาร ได้ที่ Website: http://ejournals.swu.ac.th/index.php/JOS

 


Vol 20 (2560): ปีที่20 ฉบับที่20 มกราคม-ธันวาคม 2560


Cover Page
คณะสังคมศาสตร์ มศว http://soc.swu.ac.th
ผู้ดูแลระบบ E-Journal คณะสังคมศาสตร์ : นายศิริ  คลี่ดอนยอ Email : journal_social@yahoo.com
โทร.11726