Browse Title Index


 
Issue Title
 
2556: ประจำปี 2556 (มกราคม 2556 - ธันวาคม 2556) Linguistic Tum กับข้อถกเถียงทางประวัติศาสตร์ของโลกตะวันตก Details   PDF
สมิทธิ์ ถนอมศาสนะ
 
2561: ประจำปี 2561 (สิงหาคม 2561 - กรกฎาคม 2562) Passionate Revolutions: The Mediaand the Rise and Fall of the Marcos Regime โดย Talitha Espiritu Abstract   PDF
อาทิตย์ เจียมรัตตัญญู
 
2561: ประจำปี 2561 (สิงหาคม 2561 - กรกฎาคม 2562) The Historic town of Hua Hin: development under the umbrella of tourism Details   PDF
Angkana Yaiyong
 
2550: ประจำปี 2550 (มกราคม - ธันวาคม 2550) The Rejected EU's Proposalof an Election Obaervation Mission: A Critique of Thai Propaganda and Policy. Details   PDF
Morakot Jewachinda Meyer
 
2560: ประจำปี 2560 (สิงหาคม 2560 - กรกฎาคม 2561) กบฎบวชเดช : เบื้องแรกปฏิปักษ์ปฏิวัติสยาม ของ ณัฐพล ใจจริง Abstract   PDF
อนุชา สุรีย์ฉาย
 
2550: ประจำปี 2550 (มกราคม - ธันวาคม 2550) กรณ๊ข้อกล่าวหาหมิ่นประมาทจากหนังสือภาพลักษณ์ปรีดี พนมยงค์ กับ การเมืองไทย พ.ศ. 2475 - 2526: ภาพสะท้อนของภาพลักษณ์นายปรีดีในสังคมไทยปัจจุบัน Details   PDF
ชนิกานต์ แสงดี
 
2560: ประจำปี 2560 (สิงหาคม 2560 - กรกฎาคม 2561) กรมหลวงโยธาเทพ: พระราชธิดาสมเด็จพระนารายณ์กับเล่ห์เพทุบายในราชสำนักอยุธยา Details   PDF
ภาวรรฃ เรืองศิลป์
 
2552: ประจำปี 2552 (มกราคม - ธันวาคม 2552) กระแสการท่องเที่ยวในสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ Details   PDF
ธัญญรัตม์ เอี่ยมผ่องใส
 
2545: ประจำปี 2545 (มกราคม - ธันวาคม 2545) กลยุทธ์การแย่งชิงอำนาจในเขมรระหว่างไทย เวียดนาม และฝรั่งเศส Details   PDF
ถนอม อานามวัฒน์
 
2561: ประจำปี 2561 (สิงหาคม 2561 - กรกฎาคม 2562) กัมพุชสุริยา: การผลิตและการเผยแพร่งานเขียนประวัติศาสตร์ในกัมพูชาสมัยอาณานิคม ค.ศ. 1926 - 1941 Details   PDF
วุฒิชัย นาคเขียว, ธนาพล ลิ่มอภิชาติ
 
2553: ประจำปี 2553 - 2554 การกีดกันความเป็น "คอมมิวนิสต์" ออกจาก จิตร ภูมิศักดิ์ หลัง-พคท Details   PDF
ธิานต์ ศรีนารา
 
2550: ประจำปี 2550 (มกราคม - ธันวาคม 2550) การควบคุมโรงเรียนจีนของรัฐไทยตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองถึงสมัยจอมพล ป. พิบุลสงคราม (พ.ศง 2475 - 2487) Details   PDF
เพ็ญพิสุทธิ์ อินทรภิรมย์
 
2556: ประจำปี 2556 (มกราคม 2556 - ธันวาคม 2556) การค้าหมูในสุรินทร์ พ.ศ. 2496 - 2503 Details   PDF
นฤพร พลบุญ
 
2556: ประจำปี 2556 (มกราคม 2556 - ธันวาคม 2556) การค้าอาหารในสังคมไทยสมัยอยุธยาตอนปลาย-สมัยการปฏิรูปประเทศ Details   PDF
โดม ไกรปกรณ์
 
2558: ประจำปี 2558 (สิงหาคม 2558 - กรกฎาคม 2559 ) การประกวดรูปเขียนเกี่ยวกับการทหารและการเกษตรกรรม การอุตสาหกรรมและทิวทัศน์งานตามธรรมชาติของประเทศไทยกับกำารเผยแพร่อุดมการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจของจอมพล ป. พิบูลสงคราม Details   PDF
สิทธิธรรม โรหิตะสุข
 
2545: ประจำปี 2545 (มกราคม - ธันวาคม 2545) การประกาศใช้ "รัฐนิยม" ในสมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม (พ.ศ. 2481 - 2487) Details   PDF
ณรงค์ พ่วงพิศ
 
2558: ประจำปี 2558 (สิงหาคม 2558 - กรกฎาคม 2559 ) การประเมินคุณูปการงานเขียนทางประวัติศาสตร์ของแกมป์เฟอร์นายแพทย์นักเดินทางสมัยอยุธยาหลัง ค.ศ. 1688 Details   PDF
กำพล จำปาพันธ์
 
2561: ประจำปี 2561 (สิงหาคม 2561 - กรกฎาคม 2562) การยึดครองจันทบุรีในทัศนะของฝรั่งเศส Details   PDF
ณัฐพร ไทยจงรักษ์
 
2550: ประจำปี 2550 (มกราคม - ธันวาคม 2550) การรื้อฟื้นวัฒนธรรมชาติในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว Details   PDF
กิติรัตน์ สีหบัณฑ์
 
2551: ประจำปี 2551 มกราคม - ธันวาคม 2551 การศึกษาของพม่ายุคภายใต้การปกครองของอังกฤษ ค.ศ. 1826 - 1948 Details   PDF
วัฒนพงศ์ วรคุณวิศิษฎ์
 
2549: ประจำปี 2549 (มกราคม - ธันวาคม 2549) การสร้างความเป็นตะวันตกให้กับเมืองบางกอกในช่วงการปรับตัวให้ทันสมัย Details   PDF
ปิยะนาถ อังควาณิชกุล
 
2553: ประจำปี 2553 - 2554 การอนุรักษ์โบราณสถานแบบสากลของไทย Details   PDF
พัฑร์ แตงพันธ์
 
2562: สิงหาคม 2562 - กรกฎาคม 2563 การเคลื่อนไหวทางความคิดของนักวิชาการในนิตยสารข่าวรายสัปดาห์ต่อวิกฤตการณ์การเมืองไทย 92 ระหว่างปี พ.ศ. 2549-2553 Details   PDF
วรวรรณ อินทะรังษี
 
2562: สิงหาคม 2562 - กรกฎาคม 2563 การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม กรณีศึกษา โรงเรียนประทีปศาสน์ 108 (ปอเนาะบ้านตาล) จังหวัดนครศรีธรรมราช Details   PDF
พรพรรณ โปร่งจิตร
 
2555: ประจำปี 2555 (มกราคม 2555 - ธันวาคม 2555) การเมืองวัฒนธรรมในตำราอาหารสมัยแรกของสยาม Details   PDF
โดม ไกรปกรณ์
 
1 - 25 of 161 Items 1 2 3 4 5 6 7 > >> 


ISSN: 0125-1902