2559

2559: ประจำปี 2559 (สิงหาคม 2559 - กรกฎาคม 2560)

Table of Contents

บทบรรณาธิการ

บทบรรณาธิการ PDF
โดม ไกรปกรณ์

บทความ

ติโต-รัฐบุรุษแห่งยูโกสลาเวีย PDF
สัญชัย สุวังบุตร
ความรุนแรงกับประชาธิปไตยในประวัติศาสตร์กรีกโบราณและสหรัฐอเมริกา PDF
เผ่า นวกุล
พระเจ้าชาร์ลเลอร์มาญ (Charlemagne) ในสมัยนาซี 1933-1945 PDF
คัททิยากร ศศิธรามาศ
ความคิดทางจริยศาสตร์ของปีเตอร์ ซิงเกอร์ ในงานจริยศาสตร์เชิงปฏิบัติ PDF
ณัฐพล โสตถิรัตน์วิโรจน์
อิทธิพลตะวันตกกับจักรวรรดินิยมญี่ปุ่น บ PDF
ศิริพร ดาบเพชร
“รัสเซียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หลังสงครามเย็น” กับ 20 ปี การพัฒนาความสัมพันธ์รัสเซีย-อาเซียน (1996-2016) PDF
จิราพร ตรีวิเศษศร
ผีอังกฤษ จิตวิญญาณพม่า: อาณานิคม ชาตินิยม และการเมืองของภาษาในนโยบายด้าน การศึกษาของพม่า ทศวรรษ 1920-801 PDF
ธนภาษ เดชพาวุฒิกุล
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศส ค.ศ.1940-1953 ผ่านกลุ่มต่อต้านฝรั่งเศสในกัมพูชา PDF
ณัฐพร ไทยจงรักษ์
งานค้นคว้าประวัติศาสตร์ไทยโดยนักวิชาการ ญี่ปุ่นก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 PDF
มาซามิชิ คุโรซาวา, ชาคริต ชุ่มวัฒนะ
ตระกูลหลวงติ๋นและจุดเริ่มต้นของการสร้าง “น่านใหม่” พ.ศ. 2267-2331 PDF
บริพัตร อินปาต๊ะ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ปราบเงี้ยว พ.ศ.2445: กึ่งอาณานิคม การใช้กำลังทางทหาร และความเป็นชาย PDF
ปรีดี หงษ์สต้น

แนะนำหนังสือ

บทวิจารณ์หนังสือ “สังเวชนียสถาน และสถานที่สำคัญทางพุทธประวัติ ในอินเดีย – เนปาล” โดยผศ.ดร. เชษฐ์ ติงสัญชลี PDF
ปติสร เพ็ญสุต


ISSN: 0125-1902