2561

ประจำปี 2561 (สิงหาคม 2561 - กรกฎาคม 2562)

Table of Contents

บทบรรณาธิการ

บทบรรณาธิการ Untitled
nattapol Isarankura Na Ayudthya

บทความ

รัชกาลที่ 6 กับหอพระสมุดสำหรับพระนคร: ศึกษาผ่านงานเขียนบุคคลร่วมสมัย PDF
กัณฐิกา ศรีอุดม
ชาตินิยมชาวจีนมลายา: การเคลื่อนไหวในดินแดนอพยพและความผูกพันกับมาตุภูมิกลางคริสต์ศตวรรษที่ 19 ถึงสมัยการได้รับเอกราชของสหพันธรัฐมลายา ค.ศ. 1957 PDF
อภิชา ชุติพงศ์พิสิฏฐ์
ตีความและคำอธิบายใหม่เกี่ยวกับจารึกวัดส่องคบ 1 PDF
รุ่งโรจน์ ภิรมณ์อนุกุล
การเสด็จประพาสเมืองเพชรบุรีสมัยรัชกาลที่ 4 - รัชกาลที่ 6 PDF
วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ
การยึดครองจันทบุรีในทัศนะของฝรั่งเศส PDF
ณัฐพร ไทยจงรักษ์
นโยบายการพัฒนาอีสานของรัฐบาลสยามตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2453 - 2477 PDF
พีรภัทร ห้าวเหิม, สมศรี ชัยวณิชยา
หนังสืองานศพกับการสร้างอัตลักษณ์ของนักธุรกิจไทยเชื้อสายจีนในช่วงทศวรรษที่ 2450 ถึงปลายทศวรรษที่ 2460 PDF
ภัทราภรณฺ์ สตาภิรมณ์, โดม ไกรปกรณ์
มรดกช่างสมัยอยุธยา : กรณ๊ศึกษาชุมทชนบ้านบุ PDF
ปิยะนาถ อังควาณิชกุล
The Historic town of Hua Hin: development under the umbrella of tourism PDF
Angkana Yaiyong
พระพุทธไสยาสน์และลวดลายมงคล 108 ประการบนฝ่าพระบาท วัดพระพุทธโจลนิพเปียนกรุงอุดงค์มีชัย ประเทศกัมพูชา PDF
สาวิตรี พิสณุพงศ์
กัมพุชสุริยา: การผลิตและการเผยแพร่งานเขียนประวัติศาสตร์ในกัมพูชาสมัยอาณานิคม ค.ศ. 1926 - 1941 PDF
วุฒิชัย นาคเขียว, ธนาพล ลิ่มอภิชาติ

วิจารณ์หนังสือ

จากทางรถไฟสู่ทางหลวง ความเปลี่ยนแปลงนโยบายการคมนาคมและการหมุนเวียนสินค้าของประเทศไทย พ.ศ. 2478 - 2518 โดย อิจิโร คากิซากิ PDF
วุฒิชัย มูลศิลป์
Passionate Revolutions: The Mediaand the Rise and Fall of the Marcos Regime โดย Talitha Espiritu PDF
อาทิตย์ เจียมรัตตัญญู


ISSN: 0125-1902