วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Journal of Medicine and Health Science)ISSN: 0859-3299