สารานุกรมศึกษาศาสตร์ (Encylopedia of Education)

สารานุกรมศึกษาศาสตร์ (Encyclopedia of Education)

สารานุกรมศึกษาศาสตร์ (Encyclopedia of Education) เป็นวารสารวิชาการจัดทำขึ้นปีละ 2 ฉบับเพื่อใช้เป็นแหล่งเผยแพร่บทความทางวิชาการเกี่ยวกับศัพท์ทางการศึกษา โดยการสนับสนุนจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและคณาจารย์จากสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  รับตีพิมพ์บทความในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับคำศัพท์ทางการศึกษาใรสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้ สาขาการบริหารการศึกษา สาขาหลักสูตรและการสอน อนึ่งความคิดเห็นจากบทความวิชาการแต่ละเรื่องที่นำเสนอในวารสารฉบับนี้เป็นความเห็นจากผู้เขียน กองบรรณาธิการมีหน้าที่จัดพิมพ์และเผยแพร่เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการแก่สังคมเท่านั้น กองบรรณาธิการเป็นอย่างยิ่งว่าบุคลากรทางการศึกาาตลอดจนผู้สนใจโดยทั่วไปจะได้รับสาระประโยชน์จากวารสารฉบับนี้

 

วัตถุประสงค์ของการจัดพิมพ์วารสาร

 1. เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพของบุคลากรและ/หรือนักวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
 2. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการ
 3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการแก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

วารสารขอความร่วมมือในการเตรียมต้นฉบับจาก template file นี้

https://drive.google.com/file/d/1weiMuMKbpEoUMBMV1bCtDA7OU9wLmvVz/view?usp=sharing

 

ข้อกำหนดบทความ

1. ความยาวต้นฉบับ กระดาษขนาด A4 ต้องไม่เกิน 15 หน้า (ไม่รวมบทคัดย่อ)

2. หัวข้อหลัก เช่น ต้องใช้อักษร Browallia New 16 pts, ตัวหนา

3. อักษรพิมพ์ในบทความ ต้องใช้อักษร Browallia New 14 pts, ตัวปกติ

4. กองบรรณาธิการจะออกใบรับรองการตีพิมพ์เมื่อบทความผ่านความเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว เท่านั้น

5. ผู้เขียนบทความจะต้องดำเนินการปรับแก้ไขบทความตามผลการประเมินของกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิอย่างเคร่งครัด พร้อมส่งต้นฉบับสุดท้ายตามตัวอย่างการเขียนบทความในลักษณะของไฟล์เวิร์ด (DOC) และไฟล์พีดีเอฟ (PDF) ให้ถูกต้อง

6. หากผู้เขียนบทความไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดบทความการตีพิมพ์ กองบรรณาธิการสามารถแจ้งยกเลิกการตีพิมพ์บทความ

 

การติดต่อ

กองบรรณาธิการวารสารสารานุกรมศึกษาศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทร. 0 2649 5000 ต่อ 15287, 15443 โทรสาร 0 2260 0124

E-mail: ophast@hotmail.com,

 

 

จริยธรรมในการตีมพิมพ์ผลงาน (Publication Ethics)

 1. บทความ ข้อความ ภาพประกอบและตารางประกอบ ที่พิมพ์ลงวารสารเป็นความเห็นส่วนตัวของผู้นิพนธ์ กองบรรณาธิการไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป และไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้นิพนธ์แต่เพียงผู้เดียว
 2. บทความใดที่ผู้อ่านเห็นว่าได้มีการลอกเลี่ยนหรือแบอ้างโดยปราศจากการอ้างอิง หรือทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานของผู้นิพนธ์ กรุณาแจ้งให้กองบรรณาธิการทราบ จะเป็นพระคุณยิ่ง
 3. บทความที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในมนุษย์หรือสัตว์ทดลอง กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์รับพิจารณาเฉพาะผลงานที่ได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์หรือสัตว์ทดลองเท่านั้น
 4. บทความที่ได้รับการพิจารณาให้เผยแพร่ผลงาน จะต้องได้รับผลการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (Peer Review) ทั้งภายใน/ภายนอก จำนวน 2 ท่าน/บทความ จากจำนวนผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมด 3 ท่าน
 5. การพิจารณาบทความเป็นการพิจารณาแบบ Double-Blind Peer Review
 6. บทความที่ส่งถึงกองบรรณาธิการแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ส่งคืนผู้เขียนบทความ

 

บทบาทและหน้าที่ของผู้เขียนบทความ (Duties of Authors)

 1. ผู้เขียนบทความต้องเขียนให้ถูกต้องตามรูปแบบที่วารสารกำหนดไว้ในคำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทความ
 2. ผู้เขียนบทความต้องอ้างอิง หากมีการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ในผลงานของผู้เขียนบทความ โดยผลงานเหล่านั้นต้องปรากฏอบู่ในบทความและเอกสารอ้างอิงท้ายบทความ ตามรูปแบบที่วารสารกำหนด
 3. ผู้เขียนบทความที่ส่งบทความเข้ารับการประเมินคุณภาพ ต้องเป็นผู้รับรองผลงานนั้นว่าเป็นผลงานใหม่และไม่เคยส่งตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน และไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาของวารสารฉบับอื่น
 4. ผู้เขียนบทความต้องนำเสนอข้อมูลในบทความที่เป็นจริง โดยไม่ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จและไม่บิดเบือนข้อมูล และต้องระบุผลประโยชน์ทับซ้อน (ถ้ามี)

 

บทบาทและหน้าที่ของบรรณาธิการ (Duties of Editors)

 1. บรรณาธิการมีหน้าที่ประเมิน ตัดสิน  และคัดเลือกบทความที่มีคุณภาพมาพิมพ์เผยแพร่หลังจากที่ผ่านกระบวนการประเมินคุณภาพแล้ว โดยพิจารณาจากผลงานมีความชัดเจน ถูกต้องครบถ้วนและสมบูรณ์ เนื้อหามีความสอดคล้องกับนโยบายของวารสาร ตลอดจนมีหน้าที่พิจารณาคุณภาพของบทความให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลเพื่อการเผยแพร่ในวารสาร
 2. บรรณาธิการต้องมีหน้าที่ในกาตรวจสอบบทความในด้านการคัดลอกผลงานของผู้อื่น (Plagiarism) โดยใช้โปรแกรมที่มีความน่าเชื่อถือ หากตรวจสอบแล้วพบว่าบทความนั้นมีการคัดลอกผลงานของผู้อื่น ต้องมีการยุติกระบวนการประเมินคุณภาพบทความและติดต่อผู้เขียนบทความเพื่อชี้แจงรายละเอียดที่พบและดำเนินการแก้ไขหรือปฏิเสธการพิจารณาหรือการเผยแพร่ตามลำดับต่อไป
 3. บรรณาธิการต้องไม่เปิดเผยข้อมูลใดๆ ในระหว่างระยะเวลาของการประเมินคุณภาพบทความแก่บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง
 4. บรรณาธิการต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนใด ๆ กับผู้เขียนบทความ ผู้ประเมิน และทีมบริหารของหน่วยงานตนเองหรือหน่วยงานอื่น
 5. บรรณาธิการต้องไม่ปฏิเสธการอนุมัติให้มีการเผยแพร่ผลงานเนื่องจากความสงสัยหรือไม่แน่ใจในตัวผลงาน โดยต้องมีการหาหลักฐานที่ถูกต้องมายืนยันก่อนการพิจารณาดำเนินการ
 6. บรรณาธิการต้องปฏิเสธการอนุมัติเผยแพร่ผลงานที่มีการเผยแพร่ในวารสารอื่นแล้ว หรือเป็นบทความที่ได้รับการนำเสนอในที่ประชุมที่มีรายงานการประชุมทางวิชาการฉบับเต็ม (Proceeding)

 

บทบาทและหน้าที่ของผู้ประเมินบทความ (Duties of Reviewers)

 1. ผู้ประเมินต้องเสนอแนะหรือระบุผลงานที่สำคัญและสอดคล้องกับบทความที่กำลังพิจารณา ในกรณีที่ผู้เขียนบทความไม่ได้อ้างอิงเข้าไปในการประเมินบทความด้วย
 2. ผู้ประเมินบทความต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เขียนบทความ เช่นเป็นผู้ร่วมเขียนบทความ มีความสัมพันธ์หรือรู้จักผู้เขียนบทความเป็นการส่วนตัว หรือเหตุผลอื่นที่ทำให้ไม่สามารถให้ข้อเสนอแนะได้อย่างอิสระ หากมีผลประโยชน์ทับซ้อน ผู้ประเมินควรแจ้งบรรณาธิการทราบและปฏเสธการประเมินบทความนั้น
 3. ผู้ประเมินต้องรักษาความลับและไม่เปิดเผยข้อมูลบทความที่รับการประเมินแก่บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง
 4. ผู้ประเมินต้องแจ้งให้บรรณาธิการทราบหากพบว่าผลงานที่กำลังพิจารณาคุณภาพมีการซ้ำซ้อนกับผลงานของผู้อื่นเพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป
 5. ผู้ประเมินบทความความประเมินบทความในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องและมีความเชี่ยวชาญ โดยพิจารณาจากผลงานมีความชัดเจน ถูกต้องครบถ้วนและสมบูรณ์ เนื้อหามีความสอดคล้องกับนโยบายของวารสาร ตลอดจนมีหน้าที่พิจารณาคุณภาพของบทความให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลเพื่อการเผยแพร่ในวารสาร

 


Journal Homepage Image

Vol 53 (2561): Vol 53 (มิถุนายน 2561): สารานุกรมศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


Cover Page


ISSN: 08572539