Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 14, No 27 (2017): Vol 14, No 27 (2017): กรกฏาคม-ธันวาคม 2560 กลยุทธ์การบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ Abstract   PDF
เมธิกานต์ นนทะสร
 
Vol 13, No 24 (2016): มกราคม – มิถุนายน 2559 กลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ STRATEGIES FOR LEARNING MANAGEMENT OF AIR TECHNICAL TRAINING SCHOOL OF ROYAL THAI AIR FORCE Abstract   PDF
เรืออากาศตรี โกษิก เฉลิมหมู่
 
Vol 13, No 25 (2016): กรกฎาคม - ธันวาคม 2559 กลยุทธ์การบริหารจัดการโรงเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทางดนตรี Abstract   PDF
นฤภพ ขันทับไทย ดร.ธีระภาพ เพชรมาลัยกุล ดร.จารุวรรณ พลอยดวงรัตน์ ดร.อภิธีร์ ทรงบัณฑิตย์
 
Vol 10, No 18 (2013): มกราคม - มิถุนายน 2556 กลยุทธ์การบริหารโรงเรียน ในเขตพื้นที่ภูเขาสูงภาคเหนือตอนบน MANAGEMENT STRATEGIES OF SCHOOL IN NORTHERN Abstract   PDF
สมพิศ กาติ๊บ
 
Vol 12, No 22 (2015): มกราคม – มิถุนายน 2558 กลยุทธ์การพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียน The Strategies of Developing for Student’s Life Skills Abstract   PDF
สมพร คงวิมล
 
Vol 1 (2015): การนำเสนอผลงานวิจัยและการประชุมสัมมนาการบริหารการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 1 กลยุทธ์การพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย THE STRATEGIES FOR DEVELOPING THE LIFE SKILLS IN SCHOOLS UNDER ST.GABRIEL’S FOUNDATION THAILAND Abstract   PDF
สมพร คงวิมล
 
Vol 10, No 19 (2013): กรกฎาคม–ธันวาคม 2556 กลยุทธ์การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา THE STRATEGIC DEVELOMENT OF INFORMATIVE MANAGEMENT SYSTEM OF THE SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE Abstract   PDF
อภิวัฒน์ กันศรีเวียง
 
Vol 10, No 18 (2013): มกราคม - มิถุนายน 2556 กลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะ การจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูผู้สอนระดับประถมศึกษาในพื้นที่สูง STRATEGIES FOR DEVELOP COMPETENCY ACTIVE LEARNING OF ELEMENTARY TEACHERS ON HIGHLAND Abstract   PDF
สุพิษ ชัยมงคล
 
Vol 15, No 28 (2018): ปีที่ 15 ฉบับที่ 28 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2561 กลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะครูโรงเรียนเทศบาล 1 (เวียงเชียงแสน) สังกัดเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย Abstract   PDF
ธาริณี จินดาธรรม
 
Vol 10, No 18 (2013): มกราคม - มิถุนายน 2556 กลยุทธ์การสร้างอัตลักษณ์ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก ในเขตภาคเหนือตอนบน STRATEGIES OF INDENTITIES OF BASIC EDUCATION IN THE NORTH OF THAILAND Abstract   PDF
ทองพรรณ ปัญญาอุดมกุล
 
Vol 14, No 27 (2017): Vol 14, No 27 (2017): กรกฏาคม-ธันวาคม 2560 กลยุทธ์ในการสร้างแรงบัลดาลใจของผู้นำร่วมสมัย Abstract   PDF
สมชาย เทพแสง, คณิต สุขรัตน์
 
Vol 14, No 27 (2017): Vol 14, No 27 (2017): กรกฏาคม-ธันวาคม 2560 กองบรรณาธิการ Abstract   PDF
กองบรรณาธิการ กองบรรณาธิการ
 
Vol 15, No 28 (2018): ปีที่ 15 ฉบับที่ 28 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2561 การคัดสรรผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษหน้า Abstract   PDF
ธวัช แสงสุวรรณ, ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์
 
Vol 13, No 24 (2016): มกราคม – มิถุนายน 2559 การจัดการคุณภาพโดยรวมของสถานศึกษายุคใหม่ TOTAL QUALITY MANAGEMENT OF MODERN SCHOOL Abstract   PDF
ฉัตรกุล เอื้อพิพัฒนากูล
 
Vol 9, No 16 (2012): มกราคม - มิถุนายน 2555 การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร (Individual Development Plan, IDP) Abstract   PDF
อภิธีร์ ทรงบัณฑิตย์
 
Vol 9, No 16 (2012): มกราคม - มิถุนายน 2555 การถอดบทเรียนความสำเร็จในการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนพิทักษา Abstract   PDF
กรรณิการ์ เกิดศรีพันธุ์
 
Vol 12, No 23 (2015): กรกฏาคม - ธันวาคม 2558 การบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มีคุณภาพ Quality Change Management Abstract   PDF
ศรีจริน สิมมาลี
 
Vol 13, No 25 (2016): กรกฎาคม - ธันวาคม 2559 การบริหารกิจการที่ดีของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 Abstract   PDF
ธิติมาวดี สกุลศิลป์ศิริ อ.ดร.สมบูรณ์ บูรศิริรักษ์ อ.ดร.สมชาย เทพแสง
 
Vol 15, No 28 (2018): ปีที่ 15 ฉบับที่ 28 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2561 การบริหารคุณภาพบัณฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ Abstract   PDF
วันชัย แก้วโสภา, นพดล เจนอักษร, วรกาญจน์ สุขสดเขียว
 
Vol 10, No 19 (2013): กรกฎาคม–ธันวาคม 2556 การบริหารงานตามแนวพุทธธรรม EDUCATIONAL ADMINISTRATION BASED WITH BUDDHA-DHAMMA Abstract   PDF
พระมหามงคล สารินทร์
 
Vol 15, No 28 (2018): ปีที่ 15 ฉบับที่ 28 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2561 การบริหารงานวิเทศสัมพันธ์ของสถาบันด้านศิลปะและการออกแบบในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2560-2569) Abstract   PDF
สุคนธรส คงเจริญ, สายสุดา เตียเจริญ, ประเสริฐ อินทร์รักษ์, วรกาญจน์ สุขสดเขียว, สรนาถ สินอุไรพันธ์
 
Vol 11, No 20 (2014): มกราคม-มิถนายน 2557 การบริหารจัดการโรงเรียนมาตรฐานสากลสู่ความเป็นเลิศ Word Class Standard School to be the best Abstract   PDF
จารุวรรณ พลอยดวงรัตน์
 
Vol 9, No 16 (2012): มกราคม - มิถุนายน 2555 การบริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี (The School Administration under Plybang Municipal, Amphor Bangkaew, Nonthaburi Province) Abstract   PDF
นริศา สาริมาน
 
Vol 10, No 18 (2013): มกราคม - มิถุนายน 2556 การบริหารสถานศึกษาสู่การเป็นโรงเรียนคุณภาพ: การศึกษาทฤษฎีฐานราก THE SCHOOL ADMINISTRATION TO BE A QUALITY SCHOOL: THE GROUNDED THEORY APPROACH Abstract   PDF
ทิวัตถ์ ศรีดำรงค์
 
Vol 14, No 26 (2017): Vol 14,No 26 (2017): มกราคม-มิถุนายน 2560 การบริหารเพื่อความเป็นเลิศของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดกรุงเทพมหานคร Abstract   PDF
คุณสมศรี พิมพ์พิพัฒน์
 
1 - 25 of 195 Items 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>