Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

(

(ฉบับพิเศษ), วารสารบริหารการศึกษา มศว

S

SWU Educational Administration Journal Vol.13 No.24 January – June 2016, วารสารบริหารการศึกษา มศว ปีที่ 13 ฉบับที

กองบรรณาธิการ, กองบรรณาธิการ
กองบรรณาธิการ, ภาคภนวก
กองบรรณาธิการ, สารบัญ
กันศรีเวียง, อภิวัฒน์
กาติ๊บ, สมพิศ
กานต์กิตติสกุล, คุณกรรณยวีย์
กูลหกูล, วิจิตรา

คงวิมล, สมพร
คงแทน, พระปลัดโฆษิต
คชพันธ์, คุณคชธร
คล้ายมณี, ชนินันท์
คล้ายเรือง, นางอมราลักษณ์
คามพินิจ, พระมหาวชิรวิชญ์
คำแก้ว, ณพล
คุณประทุม, ฉลอง
คูณมี, จรูญ

จาตุรนต์, ธนัตติยา
จิตอารีย์, เปรมวดี
จินดาศรี, วิไลพรรณ
จูมวงศ์, ฉัตรชัย

ฉัตรชัยวัฒนกุล, ธีรชัย

ชัยมงคล, สุพิษ
ชัยเรือง, นพรัตน์

1 - 25 of 159 Items    1 2 3 4 5 6 7 > >>