Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

(

(ฉบับพิเศษ), วารสารบริหารการศึกษา มศว

S

SWU Educational Administration Journal Vol.13 No.24 January – June 2016, วารสารบริหารการศึกษา มศว ปีที่ 13 ฉบับที

กันศรีเวียง, อภิวัฒน์
กาติ๊บ, สมพิศ
กานต์กิตติสกุล, คุณกรรณยวีย์

คงวิมล, สมพร
คงแทน, พระปลัดโฆษิต
คชพันธ์, คุณคชธร
คล้ายมณี, คุณชนินันท์
คล้ายเรือง, นางอมราลักษณ์
คามพินิจ, พระมหาวชิรวิชญ์
คำแก้ว, ณพล
คุณประทุม, ฉลอง
คูณมี, จรูญ

จาตุรนต์, ธนัตติยา
จูมวงศ์, ฉัตรชัย

ฉัตรชัยวัฒนกุล, ธีรชัย

ชัยมงคล, สุพิษ
ชัยเรือง, นพรัตน์
ชาเรืองเดช, วราภรณ์
ช่อผกา, ศุภวรรณ

ดร.จารุวรรณ พลอยดวงรัตน์ ดร.อภิธีร์ ทรงบัณฑิตย์, นฤภพ ขันทับไทย ดร.ธีระภาพ เพชรมาลัยกุล
ดร.ทัศนา แสวงศักดิ์, พรรัชต์ ลังกะสูตร อ.ดร.สมชาย เทพแสง

ตระหง่าน, พนิดา
ตระหง่าน, สุเทพ

1 - 25 of 142 Items    1 2 3 4 5 6 > >>