Vol 14, No 27 (2017)

Vol 14, No 27 (2017): กรกฏาคม-ธันวาคม 2560

Table of Contents

Articles

กองบรรณาธิการ PDF
กองบรรณาธิการ กองบรรณาธิการ
สารบัญ PDF
สารบัญ กองบรรณาธิการ
ปัจจัยภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสอนของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร PDF
ชนินันท์ คล้ายมณี
รูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีคุณลักษณะพึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 PDF
สมศรี เณรจาที
ภาวะผู้นำแบบเพิ่มคุณค่าส่งผลต่อการบริหารกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสระบุรีเขต 2 PDF
สมชาย เทพแสง, ทัศนา แสวงศักดิ์, พรรัชต์ ลังกะสูตร, ศิริพร อนุสภา
การส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา PDF
ไปรมา ธรรมกิจวัฒน์
การพัฒนาชุดฝึกทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา เรื่อง การประยุกต์สมการเชิงเส้น ตัวแปรเดียว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 PDF
วรินธร พรมขันธ์
ทักษะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร PDF
วิไลพรรณ จินดาศรี
การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพการบริหารโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร PDF
ทิพวรรณ พวงมาลัย
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง ระบำโอฆะบุรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระนาฏศิลป์) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลบ้านท่าหลวง สังกัดเทศบาลเมืองพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร PDF
นฏกร ปิ่นสกุล
สภาพแวดล้อมในโรงเรียนที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำคุณภาพของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในจังหวัดปทุมธานี PDF
คณิต สุขรัตน์, พรรัชต์ ลังกะสูตร, เดชา พวงงาม
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นเลิศของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 PDF
วิจิตรา กูลหกูล
การศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารงานของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์เขตกรุงเทพมหานคร PDF
พระมหาทรงยศ แท่นยั้ง
รูปแบบการพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากลสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน PDF
กัญจน์ชญาน์ พลอยแสงฉาย
สมรรถนะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 PDF
เปรมวดี จิตอารีย์
ตัวแปรที่พยากรณ์ความสำเร็จในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 PDF
อรวี ลาภธนวิรุฬห์
กลยุทธ์การบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ PDF
เมธิกานต์ นนทะสร
การพัฒนาชุดการสอนที่เน้นวิธีเรียนแบบร่วมมือเทคนิค (STAD) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ลิมิตและอนุพันธ์ของฟังก์ชันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 PDF
ประจักษ์ พัฒนพงษ์ศักดิ์
คุณภาพชีวิตในการทำงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อโรงเรียนของครูโรงเรียนในเครือคณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ PDF
แสงอรุณ ธารีจิตร
บทบาทในการบริหารจัดการศึกษาของสำนักจุฬาราชมนตรี ในสมัย ฯพณฯ อาศิส พิทักษ์คุมพล เป็นจุฬาราชมนตรี PDF
ศิริพร อนุสภา, วรกาญจน์ สุขสดเขียว, ประเสริฐ อินทร์รักษ์
กลยุทธ์ในการสร้างแรงบัลดาลใจของผู้นำร่วมสมัย PDF
สมชาย เทพแสง, คณิต สุขรัตน์
บทความปริทัศน์ (Article Review) PDF
สมบูรณ์ บูรศิริรักษ์
ภาคผนวก PDF
ภาคภนวก กองบรรณาธิการ