Vol 1 (2015)

การนำเสนอผลงานวิจัยและการประชุมสัมมนาการบริหารการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 1

Table of Contents

Articles

การพัฒนาตัวบ่งชี้ความไว้วางใจต่อผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ PDF
นายประจักร์ เข็มใคร
การพัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการของสถานศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน DEVELOPMENT OF ACADEMIC COLLABORATION NETWORK MODEL OF THE OFFICE OF BASIC EDUCATION COMMISSION’ S SCHOOL PDF
เพิ่มศักดิ์ บัวรักษ์
ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อกลยุทธ์การเรียนรู้ของนักเรียนจ่าอากาศ โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ CAUSAL FACTORS INFLUENCING LEARNING STRATEGIES OF AIR TECHNICAL TRAINING STUDENTS OF AIR TECHNICAL TRAINING SCHOOL PDF
เรืออากาศตรี โกษิก เฉลิมหมู่
รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ THE STRUCTURAL EQUATION MODEL OF FACTORS AFFECTING TEACHERS’ COMPETENCIES UNDER THE OFFICE OF THE BASIC EDUCATION COMMI PDF
กรุณา โถชารี
การพัฒนาคุณภาพครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน: การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม THE TEACHERQUALITY DEVELOPMENT IN A BASIC EDUCATION SCHOOL: A PARTICIPATORY ACTION RESEARCH. PDF
ดร.มนพมนตรี สกลศิลป์ศิริ
การวิเคราะห์องค์ประกอบ สุขภาพองค์การของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเขต 3 THE FACTOR ANALYSIS OF ORGANIZATIONAL HEALTH OF SCHOOLS IN THE SECONDARY EDUCATION SERVICE AREA OFFICE 3 PDF
ธนัตติยา จาตุรนต์
การพัฒนารูปแบบการจัดการคุณภาพโดยรวมของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร TOTAL QUALITY MANAGEMENT MODEL DEVELOPMENT OF OFFICE OF THE WELFAIR PROMOTION COMMISSION FOR TEACHERS AND EDUCATIONPERSONNEL PDF
นางอมราลักษณ์ คล้ายเรือง
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูปฐมวัย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร A STUDY FACTORS TO BE AFFECTING THE COMPETENCY OF THE LERNING EXPERIENCES OF EARLY CHILDHOOD ‘S TEACHER PDF
พรทิพย์ เอี่ยมประเสริฐ
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และมหาเถรสมาคม A FORMAT OF CAUSAL RELATIONSHIP OF FACTORS AFFECTING THE BEHAVIOR OF A GOOD MEMBER OFA PDF
พระเอกลักษณ์ เพียสา
การศึกษาวิสัยทัศน์ที่สามารถพยากรณ์การบริหารการศึกษาตามแนวพุทธธรรมของผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย THE STUDY OF VISION TO PREDICTING IN EDUCATIONAL ADMINISTRATION BASED UPON BUDDHA-DHAMMA OF ADMINISTRATORS AT MAHAMAKUT BUDDHIST UNIVERSI PDF
พระมหามงคล สารินทร์
คุณลักษณะทางชีวสังคมและสภาพแวดล้อมของโรงเรียนที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร BIOSOCIAL AND ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS OF SCHOOL AFFECTING ETHICAL LEADERSHIP ACCORDING TO BUDDHIST PRINCIPLES O PDF
พระมหาอโนชา สิงห์สนั่น
รูปแบบความสัมพันธ์ของปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนในฝัน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน CAUSAL RELATIONSHIP MODEL OF FACTORS THAT INFLUENCE THE EFFECTIVENESS OF LAB SCHOOL UNDER OFFICE OF THE BASIC EDUCATION COMMISSION PDF
พัชราภรณ์ มาสุวัตร์
องค์ประกอบการคิดเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน A STUDY OF FACTOR FOR STRATEGIC THINKING OF PRINCIPAL IN THE ANDAMAN ZONE OFBASIC EDUCATION COMMISSION PDF
มาตา แก้วเซ่ง
รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของทีมคุณภาพที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียนประถมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน A LINEAR STRUCTURAL RELATIONSHIP MODEL OF QUALITY TEAMS AFFECTING PRIMARY SCHOOL EFFECTIVENESS IN TH PDF
วราภรณ์ ชาเรืองเดช
การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณลักษณะที่เอื้อต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร THE DEVELOPMENT OF CHARACTERISTIC INDICATORS THAT FACILITATES THE PARTICIPATIVE MANAGEMENT OF DEPARTMENT HEADS IN SCHOOLS UNDER PDF
ศิริพร สลีวงศ์
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการความปลอดภัยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนเอกชนในครอบครัวซาเลเซียนFACTOR AFFECTING SAFETY MANAGEMENT OF THE STUDENTS OF PRIVATE PRIMARY SCHOOL IN SALESIAN FAMILY PDF
ศิริพร อนุสภา
รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นครูมืออาชีพในสถาบันอาชีวศึกษาเอกชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ LINEAR STRUCTURAL RELATIONSHIP MODEL OF FACTORS AFFECTING PROFESSIONAL TEACHER FOR OF PRIVATE VOCATIONAL INSTITUTE IN NORTHEASTERN PDF
สจีรัตน์ แจ้งสุข
กลยุทธ์การพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย THE STRATEGIES FOR DEVELOPING THE LIFE SKILLS IN SCHOOLS UNDER ST.GABRIEL’S FOUNDATION THAILAND PDF
สมพร คงวิมล
รูปแบบการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ACADEMIC AFFAIRS ADMINISTRATION MODEL FOR PRIVATE SCHOOLS UNDEROFFICE OF THE PRIVATE EDUCATION COMMISSION PDF
สุเทพ ตระหง่าน
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่ส่งผลต่อการปฏิรูปการเรียนรู้ของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร TRANSFORMATION LEADERSHIP AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT IN SCHOOL EFFECTING LEARNING R PDF
หริสา ยงวรรณกร
คุณลักษณะที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตามวิถีพุทธของนักศึกษา CHARACTERISTIC THAT SUPPORT THE LEARNING ACCORDING TO BUDDHIST WAY OF STUDENTS PDF
อดิศร หนันคำจร
อนาคตภาพการอาชีวศึกษาเอกชนไทยในยุคประชาคมอาเซียนระหว่าง พ.ศ. 2558 – 2567 The Scenario of Thai Private Vocational Education in ASEAN Community During A.D. 2015 – 2024 PDF
อภิชาติ ตีรสวัสดิชัย