Vol 15, No 28 (2018)

ปีที่ 15 ฉบับที่ 28 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2561

Table of Contents

Articles

ปัจจัยด้านบุคคลของครูและภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ สมรรถนะการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 PDF
ศุภาวรรณ ผลสง่า, ธีระภาพ เพชรมาลัยกุล, อภิธีร์ ทรงบัณฑิตย์
การพัฒนารูปแบบภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น PDF
ปิยวรรณ รามศิริ, ทัศนา แสวงศักดิ์, สมชาย เทพแสง
ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์และวัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 PDF
เพ็ชรชมพู พิชญ์พันธ์เดชา, ราชันย์ บุญธิมา, ธีระภาพ เพชรมาลัยกุล
การคัดสรรผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษหน้า PDF
ธวัช แสงสุวรรณ, ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์
การศึกษาการจัดการความปลอดภัยในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 PDF
สุชีรา ใจหวัง, จันทรัศม์ ภูติอริยวัฒน์
การมีส่วนร่วมในการบริหารแบบ “บ้าน วัด โรงเรียน” ของโรงเรียนวัด สังกัดกรุงเทพมหานคร PDF
นุชา สระสม, นพดล เจนอักษร, มัทนา วังถนอมศักดิ์, ประเสริฐ อินทร์รักษ์
ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของบุคลากรกับการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 PDF
สายฝน อัมรี, ทวีศิลป์ กุลนภาดล, ศิริวัฒน์ จิระเดชประไพ
กลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะครูโรงเรียนเทศบาล 1 (เวียงเชียงแสน) สังกัดเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย PDF
ธาริณี จินดาธรรม
การบริหารงานวิเทศสัมพันธ์ของสถาบันด้านศิลปะและการออกแบบในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2560-2569) PDF
สุคนธรส คงเจริญ, สายสุดา เตียเจริญ, ประเสริฐ อินทร์รักษ์, วรกาญจน์ สุขสดเขียว, สรนาถ สินอุไรพันธ์
พฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 PDF
ทิพวรรณ ผสมทรัพย์, ศิริวัฒน์ จิระเดชประไพ, ทวีศิลป์ กุลนภาดล
การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใช้เทคนิค TAI เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องความน่าจะเป็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 PDF
ประจักษ์ พัฒนพงษ์ศักดิ์
การบริหารคุณภาพบัณฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ PDF
วันชัย แก้วโสภา, นพดล เจนอักษร, วรกาญจน์ สุขสดเขียว
ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมโรงเรียนกับความพึงพอใจของข้าราชการครูต่อการบริหารสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี PDF
ลำใย อรรคจันทร์, ทวีศิลป์ กุลนภาดล, สมศักดิ์ เอี่ยมคงสี
ทักษะการบริหารที่ส่งผลต่อการวางแผนกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 PDF
ชริดา เหลี่ยมดี, สมบูรณ์ บูรศิริรักษ์, อภิธีร์ ทรงบัณฑิตย์
บทบาทส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 PDF
ปนัดดา พลแสน, ธีระภาพ เพชรมาลัยกุล, อภิธีร์ ทรงบัณฑิตย์
การพัฒนาคู่มือการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน PDF
สิริวัฒน์ มั่นสุข, อภิธีร์ ทรงบัณฑิตย์, พวงรัตน์ เกษรแพทย์
การศึกษาภาวะผู้นำทางวิชาการที่ส่งผลต่อการบริหารกิจกรรมจิตสาธารณะของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนใต้ PDF
จีราวดี ศุภวิริยากรณ์, สมบูรณ์ บูรศิริรักษ์, อภิธีร์ ทรงบัณฑิตย์
สมรรถนะการทำงานเป็นทีมที่ส่งผลต่อการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตคลองสาน สังกัดกรุงเทพมหานคร PDF
ณัฏฐริดา บุ้งทอง, สมบูรณ์ บูรศิริรักษ์, อภิธีร์ ทรงบัณฑิตย์
บทความปริทัศน์ (Reviewed articles) ถอดบทเรียน : กรณีศึกษา 13 หมูป่าอะเคเดมี่ จังหวัดเชียงราย PDF
สมบูรณ์ บูรศิริรักษ์
รายละเอียดการเตรียมบทความเพื่อส่งตีพิมพ์วารสารบริหารการศึกษา มศว PDF
ภาคภนวก กองบรรณาธิการ
สารบัญ PDF
สารบัญ กองบรรณาธิการ