Vol 16, No 30 (2019)

ปีที่ 16 ฉบับที่ 30 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2562

Table of Contents

Articles

กองบรรณาธิการ PDF
กองบรรณาธิการ กองบรรณาธิการ
สารบัญ PDF
สารบัญ กองบรรณาธิการ
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้การบริหารเชิงบูรณาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภาคกลาง PDF
พิมพ์รภัส ประสีระเตสัง, สมชาย เทพแสง, ทัศนา แสวงศักดิ์
การพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถภาพการบริหารการจัดการสอนของครู ระดับอาชีวศึกษา PDF
ประกิต ปอคูสุวรรณ, สุเมธ งามกนก, สมพงษ์ ปั้นหุ่น
การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมคุณภาพโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ PDF
เนตรนภา โพธิ์สาวัง, ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร, ทนงศักดิ์ คุ้มไข่น้ำ, พรเทพ เสถียรนพเก้า
การพัฒนารูปแบบสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น PDF
สกุณา ปั้นทอง, นิพนธ์ วรรณเวช, พงษ์ศักดิ์ รวมชมรัตน์
รูปแบบการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจ กรณีศึกษาระดับสถานีตำรวจ PDF
ดิฐภัทร บวรชัย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต15และ16 PDF
ต่วนปาตีฮะ หัวเมือง, ประเสริฐ อินทร์รักษ์, นพดล เจนอักษร
ปัจจัยการจัดการคุณภาพโดยรวมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดชายแดนภาคใต้ PDF
ประจักษ์ ชูศรี, ทัศนา แสวงศักดิ์, นิภา ศรีไพโรจน์
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะสถานศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน PDF
อนุสรณ์ แสนเคน, ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร, ทนงศักดิ์ คุ้มไข่น้ำ, พรเทพ เสถียรนพเก้า
รูปแบบการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน PDF
ศณิศา บุษบงค์, วัชรี ชูชาติ, กิตติมา พฤกภูษณ
การป้องกันการคอร์รัปชันของผู้บริหารโรงเรียน PDF
ธนกร ติรณะประกิจ, ประเสริฐ อินทร์รักษ์, นพดล เจนอักษร
การพัฒนาสมรรถนะการบริหารของผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล ในสถาบันอุดมศึกษา PDF
พิชญาภา ฝาวัง, ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร, ทนงศักดิ์ คุ้มไข่น้ำ, พรเทพ เสถียรนพเก้า
การบริหารการพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษของครูโรงเรียนประถมศึกษา PDF
นันทรัตน์ เกื้อหนุน, ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์, นพดล เจนอักษร, ประเสริฐ อินทร์รักษ์
ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ในบริบทการจัดการศึกษาของประชาคมอาเซียน PDF
วรรณษา ท้วมศิริ, ธีรวุธ ธาดาตันติโชค, นภาเดช บุญเชิดชู
การศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของประธานคณะกรรมการสภานักเรียน ตามความคาดหวังของนักเรียนโรงเรียนรัฐบาลขนาดกลางแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง PDF
สุปราณี กิตติวรเชฏฐ์, สฎายุ ธีระวณิชตระกูล, ผลาดร สุวรรณโพธิ์
แนวทางการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่เป็นสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 และ 2 PDF
วิจิตรา นะวงศ์, กานดา สกุลธนะศักดิ์ มัวร์, วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์
ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 PDF
รัตนา บำรุงจันทร์, ภัคณัฏฐ์ สมพงษ์ธรรม, สฎายุ ธีระวณิชตระกูล
การพัฒนารูปแบบการกำกับติดตามการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา PDF
ปณิธิภัธน์ พรหมประสาธน์, สมชาย เทพแสง, ทัศนา แสวงศักดิ์
การวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร PDF
สุรัสวดี ปุยะติ, มารศรี สุธานิธิ, สรายุทธ์ เศรษฐขจร
กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง: รูปแบบของผู้นำในคริสต์ศตวรรษที่ 21 PDF
ศิริพร อนุสภา
ภาคผนวก PDF
ภาคผนวก กองบรรณาธิการ
จริยธรรมในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ PDF
จริยธรรมในการตีพิมพ์ผลงาน กองบรรณาธิการ