การศึกษาภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ที่พยากรณ์การบริหารหลักสูตรขั้นพื้นฐาน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

คุณณัฐกมล ลิมปนะชัย

Abstract


The Study Predictors of Creative Leadership to Curriculum Administration in Basic Education Under The Secondary  Educational Service Area Office One


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.