ภาวะผู้นำคุณภาพที่ส่งผลต่อการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของผู้บริหารในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

คุณสุวรรณา สุวรรณสุข

Abstract


The Quality Leadership of School Administrators affecting on Sufficiency Economy in Schools under the Bangkok Metropolitan


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.