ภาวะผู้นำทางวิชาการของครูที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนในโรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1.

คุณกรรณยวีย์ กานต์กิตติสกุล

Abstract


TEACHER INSTRUCTIONAL  LEADERSHIP AFFECTINGS  ON  LEARNING  MANAGEMENT  TO ASEAN  COMMUNITY  OF  SCHOOLS  UNDER  SAMUTPRAKAN  PRIMARY  EDUCATIONAL  SERVICE  AREA  OFFICE  1.


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.