การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะหลักของผู้เรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2

คุณวีระ หมายมั่น

Abstract


The Participative Management of School Administrators Affecting on The Cores Competencies of The Students in Schools under Phetchabun Primary Educational Service Area Office 2.


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.