ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารมหาวิทยาลัยเอกชนในเขตภาคเหนือตอนล่าง

ดร.พิมพฤทธิ์ เที่ยงภักดิ์

Abstract


CAUSAL FACTORS AFFECTING MORAL OF LEADERSHIP OF ADMINISTRATORS AT PRIVATE UNIVERSITIES IN THE LOWER NORTH REGIEN


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.