การพัฒนารูปแบบภาวะผู้นำวิสัยทัศน์ของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

คุณอิษยา สาธรสันติกุล

Abstract


The Development of a Model Visionary Leadership for School Administrators under Provincial Administrative Organization


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.