รูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

คุณประทีป หวานชิต

Abstract


AN ACADEMIC ADMINISTRATION MODEL OF THE 21ST CENTURY LIFE SKILLS DEVELOPMENT FOR SECONDARY LEVEL STUDENTS IN SCHOOLS UNDER THE SECONDARY EDUCATION OFFICE AREA


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.