ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561

Table of Contents

เกี่ยวกับวารสาร PDF
 
กองบรรณาธิการ PDF
 
บรรณาธิการแถลง PDF
 
สารบัญ PDF
 

บทความ

บทเรียนจากงานภาคสนามในชุมชนชนเผ่าพื้นเมือง PDF
ชูพินิจ เกษมณี
ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ PDF
สุพีรพัชร์ พิมพ์มาศ
วิกฤติเชิงโครงสร้างของระบบทุนนิยมโลก: การบรรจบกันของการคุ้มครองทางสังคมกับเศรษฐกิจพอเพียง PDF
กฤษฎา ธีระโกศลพงศ์
พหุวัฒนธรรมทางศาสนากับ แนวทางการอยู่ร่วมกันของจีนและมลายู กรณีศึกษาประเทศบรูไน PDF
ลำพอง กลมกูล
การจัดการพิพิธภัณฑ์วัดบ้านสร้างเรือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดศรีษะเกษ PDF
ธันยพงศ์ สารรัตน์, ชุติมา เมฆวัน, ชนิดา ตันไพบูลย์, เฉลิมพล สวัสดิ์พงษ์
ความกลมกลืนอันเกิดจาก ย็อง ในพิธีกรรมทางศาสนาของชาวอาข่า PDF
ก๊องชา เศวตภรณ์
หนังสือวิธีวิทยาเอเชีย: การก้าวข้ามเงื่อนไขปัจจุบันของการผลิตความรู้ PDF
มนศักดิ์ มหิงษ์
รายละเอียดการเตรียมต้นฉบับบทความ PDF