ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561

Table of Contents

เกี่ยวกับวารสาร PDF
 
กองบรรณาธิการ PDF
 
บรรณาธิการแถลง PDF
 
สารบัญ PDF
 

บทความพิเศษ

อาณาบริเวณศึกษา: จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ PDF
มนตรี กรรพุมมาลย์

บทความวิชาการ

พุทธศาสนาเถรวาท: อัตลักษณ์ ชาติพันธุ์ และการคงอยู่ของ "แขมร์กรอม" ในเวียดนาม PDF
พระปลัดระพิน พุทธิสาโร, ดิเรก ด้วงลอย, มัลลิกา ภูมธน ด้วงลอย

บทความวิจัย

ผลกระทบจากแนวคิดเสรีนิยมใหม่ต่อนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษของไทยและลาว PDF
นิภาวรรณ แก้วแสนทิพย์
นโยบายมุ่งใต้ใหม่: Soft Power ของไต้หวัน PDF
พิพิรญาณ์ แสงปัญญา
ภาพสะท้อนทางการเมืองของประเทศลาวในช่วงปี ค.ศ.1954-1975 ผ่านบทนิพนธ์ของ ไกสอน พมวิหาน PDF
สุนทรีพร ตาดทอง
สถานภาพสตรีอเมริกันช่วง 1861-1865 ผ่านวรรณกรรมของ Louisa May Alcott PDF
นวัต จันทร์หอม
พฤติกรรมการจองห้องพักออนไลน์ของลูกค้าชาวไทยในจังหวัดสงขลา PDF
ทัตพิชา แสงเพชร, พงศทัต เจียรผาสุก, กาญจนพัฐ กลับทับลัง, ธิดาพร เรืองเริงกุลฤทธิ์

บทวิจารณ์หนังสือ

หนังสืออาณาบริเวณศึกษา: แนวคิด วิธีวิทยา และทิศทางการพัฒนา PDF
สิทธิโชค อนุจันทร์
รายละเอียดการเตรียมต้นฉบับบทความ PDF