พฤติกรรมการจองห้องพักออนไลน์ของลูกค้าชาวไทยในจังหวัดสงขลา

ทัตพิชา แสงเพชร, พงศทัต เจียรผาสุก, กาญจนพัฐ กลับทับลัง, ธิดาพร เรืองเริงกุลฤทธิ์

Full Text: PDF