พุทธศาสนาเถรวาท: อัตลักษณ์ ชาติพันธุ์ และการคงอยู่ของ "แขมร์กรอม" ในเวียดนาม

พระปลัดระพิน พุทธิสาโร, ดิเรก ด้วงลอย, มัลลิกา ภูมธน ด้วงลอย

Full Text: PDF