วารสารโพธิวิจัย

วารสารโพธิวิจัย : วารสารการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน

เพื่อเป็นพื้นที่ทางวิชาการ สำหรับบทความวิชาการ (Academic Article) ผลงานบทความวิจัย (Research Article) ที่เปิดโลกทัศน์ทางปัญญา ในศาสตร์ทุกสาขา รวมไปถึงองค์ความรู้ด้าน ชาติพันธุ์ ศาสนา การศึกษา ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรมและครอบคลุมเรื่องราวทางวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศเพื่อบ้านในประชาคมอาเซียน เพื่อทำให้เชื่อมโยงกับการขับเคลื่อนการพัฒนาทางเลือกอย่างยั่งยืนในทุกระดับ โดยมีเป้าหมายสร้างความเข้มแข็งและพึ่งตนเองของชุมชนและสังคมบนฐานความรู้และคุณธรรมในยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization) โดยวารสารโพธิวิจัยพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ คือ ในเดือนมกราคม – มิถุนายน และกรกฏาคม – ธันวาคม จัดพิมพ์จากวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 


ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561


Cover Page